Etický kodex grafologa

Grafologická etika diskutuje a hodnotí různé etické problémy, mezi něž jako základní patří ochrana osobnosti a jejich práv.


 1. Mezinárodní mravní kodex grafologů/psychologů písma stanovuje práva a povinnosti grafologa vykonávajícího praxi na základě dané profesní etiky.
 2. Vědecky podložená grafologie umožňuje studium a posouzení osobnosti prostřednictvím jejího písma. K tomuto účelu se používají vědecky a empiricky validizované interpretační techniky. Grafolog odmítá zakázky z oblasti forenzní expertízy písma, pokud nemá ještě další, dodatečné vzdělání v písmoznalectví.
 3. Grafolog pracuje výhradně na bázi původních rukopisných dokumentů. V nálezu se nesmí vyskytnout poznámka omezující validitu výpovědi. Pokud existují pochybnosti jakéhokoli druhu, může být zakázka bez udání důvodu odmítnuta.
 4. Předmětem práce je rukopis, jejím cílem je pochopení osobnosti pisatele s ohledem na danou zakázku.
 5. Grafolog se zavazuje pracovat jen v mezích svých znalostí a z nich vyplývající kompetence a v rámci vlastních zkušeností. Používá výhradně uznávaných metod grafologické diagnostiky. Není oprávněn dělat lékařské diagnózy.
 6. Zprávy a posudky jsou grafologem podávány bez ovlivnění předsudky jakéhokoli druhu (pohlaví, sociální postavení, rasa, politika). Pokud pisatel jasně nevyjádří svůj souhlas se zveřejněním údajů o sobě, informace jeho soukromé sféry jsou chráněny.
 7. Grafolog při vykonávání své činnosti zachovává takt a mlčenlivost také při výběrových řízeních a ve svých zprávách neuvádí informace o osobnosti uchazeče, které s výběrem vzhledem k danému pracovnímu místu nesouvisí.
 8. Zákonným majitelem rukopisu je pisatel, jenž musí dát písemný souhlas k vyhotovení grafologického rozboru. Za souhlas se považuje, když text obsahuje rukopisnou poznámku „ukázka rukopisu“ anebo je zřetelně považován za rukou psaný životopis či ukázku písma. Pro rozbor objednaný soudem není třeba souhlasu pisatele.
 9. Posudek je určen výhradně zadavateli zakázky, jenž nese zodpovědnost za následky, které by se mohly vyskytnout při předání informací třetí osobě. Grafolog nesmí použít poskytnuté dokumenty a z nich získané informace v neprospěch třetí osoby.
 10. Grafolog musí zachovávat zákony své země, které se týkají ochrany soukromí, osobních práv a profese pisatele, a to jak v písemném, tak i v ústním styku.
 11. Grafolog je povinen udržovat svou odbornost a dále ji rozvíjet. Musí také sledovat vývoj v příbuzných disciplínách (ekonomie, filozofie, psychologie atd.).
 12. Grafologovi je zakázáno spojovat svou práci s věšteckými činnostmi, s okultismem nebo ezoterikou či jinými oblastmi, které jsou v rozporu s vědeckou oblastí grafologie. To se týká reklamy a médií, pokud působí v tomto duchu.(Kulka, 2001, s. 45-46).

Kulka, J.: Grafologie, systém a technické termíny, ARCANA, Brno, 2001, ISBN 80-86433-02-1.