Blog - články a trendy z oblasti osobnostního rozvoje


Jaká je dnes strategie náboru nových pracovníků v malých a středních firmách?

Napsala: Mgr. Věra Škultétyová 30. července 2015

Výběrové řízení je chápáno jako celek, tedy nejen výběr nového pracovníka, ale také průběh jeho adaptačního procesu, včetně stabilizace tohoto nového zaměstnance, zajištění jeho dobré orientace v rámci společnosti nevyjímaje. Nové trendy náboru v sobě skrývají rozřazovací pohovory, testování on-line, assessment centra.

nábor pracovníků v malých a středních firmách

Personalista ověřuje následující informace: osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště), dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání, včetně jeho časového rozvržení, reference, doporučení předchozích nadřízených či majitelů firem, popř. rejstřík trestů.

Kandidát je vždy obeznámen se způsobem sběru informací, o způsobu jejich uložení či případné skartaci. Také vyslovuje souhlas s vymezením informací, které o něm může předchozí zaměstnavatel poskytnout. Je také obeznámen s tím, v jaké oblasti budou testovány jeho předpoklady, hodnoceny jeho osobnostní rysy. Vyslovuje souhlas s využitím vzorků jeho písma, kresby, popř. videonahrávky. Prověření pravdivosti předložených informací je rok od roku důležitější, je na něj kladen stále větší důraz.

Řada společností spolupracuje s vysokými školami právě v oblasti personalistiky tak, aby se absolventi různých oborů mohly co nejlépe uplatnit na trhu práce a firmy získaly talentované mladé lidi s proaktivním přístupem k práci. Tady se dobře uplatní karierní poradenství ve spojení s analýzou trhu práce, rozborem osobních karierních předpokladů za využití standardizovaných psychologických metod. Úzké vazby na zaměstnavatele jsou v dnešní době téměř nutností. Vysoké školy mají karierní centra, jež se specializují na otázky dalšího uplatnění absolventů, spolupracují s komerční sférou, pořádají motivační workshopy, studentům poskytují poradenství.

Firmy mají zájem na tom, aby jejich pracovní kolektivy zahrnovaly jak dlouholeté, zkušené pracovníky, tak ty mladé, dravé, motivované. Služebně starší pak předávají zkušenosti, mladší ukazují nové trendy, pouštějí se neprozkoumanými cestami.